Евмакс, медицинский центр цены

Медицинские справки, медкнижки

Биохимические анализы крови

Анализ на АЛТ

35.00 грн

Цена за аланинаминотрансферазу

Анализ на АСТ

35.00 грн

Цена за аспартатаминотрансферазу

Анализ на ГГТП

35.00 грн

Цена за гамма-глутамилтранспептидазу, гамма-ГТ

Анализ на ЛДГ

35.00 грн

Цена за лактатдегидрогеназа

8093 подели-лось 3992 2147 1840