Евмакс, медицинский центр цены

Медицинские справки, медкнижки

Биохимические анализы крови

Анализ на АЛТ

35.00 грн

Цена за аланинаминотрансферазу

Анализ на АСТ

35.00 грн

Цена за аспартатаминотрансферазу

Анализ на ГГТП

35.00 грн

Цена за гамма-глутамилтранспептидазу, гамма-ГТ

Анализ на ЛДГ

35.00 грн

Цена за лактатдегидрогеназа

подели-лось